آکو بیزینس

خلاقیت و حل مسئله

روانشناسی

۲۷ شهریور ۱۴۰۱ 75 بازدید
آکو بیزینس
خلاقیت و حل مسئله

خلاقیت و حل مسئله

مهارت‌های تفکر خالق برای موفقیت حیاتی است. یک مدیر معمولی
بیش از 50 درصد زمان خود را صرف حل مسئله به تنهایی یا به کمک
دیگران می‌کند. توانایی مقابله با دشواری‌ها و حل مشکالت بیش از هر چیز
تعیین‌کننده رویدادهای کسب‌وکار است. در حقیقت می‌توان گفت فردی که
مهارت‌های ضعیفی در تفکر خالق دارد مجبور است کارمند افرادی شود که
از مهارت‌های پیشرفته‌تر تفکر خالق بهره می‌برند.

خبر خوب اینکه خالقیت مانند راندن دوچرخه یا کار با کامپیوتر یک
مهارت است که می‌توان آن را با تمرین یاد گرفت و بهبود بخشید. به عالوه،
به نظر می‌رسد ارتباط مستقیمی بین کمیت ایده‌های جدیدی که در کار
مطرح می‌کنید و میزان موفقیت‌ وجود دارد. یک ایده یا بینش جدید می‌تواند
برای تغییر مسیر کاری یا تحول کل شرکت کافی باشد. سودآوری، درآمد و
مشتریان آینده شرکت‌ به میزان خالقیت شما بستگی دارد.

خلاقیت و حل مسئله

به یاد داشته باشید هر آنچه هستید و خواهید بود نتیجه استفاده از ذهنتان
است. با بهبود کیفیت فکر کردن، کیفیت زندگی‌تان نیز بهبود می‌یابد.
هدف این کتاب ارائه مجموعه‌ای از روش‌ها و تکنیک‌های اثبات‌شده
و عملی است که کامال کاربردی هستند و بالفاصه باعث خلق ایده‌هایی
برای بهبود زندگی و کارتان خواهند شد. با به‌کارگیری هر یک از روش‌های
ارائه‌شده در این کتاب نتایجی بهتر از نتایج فعلی کسب می‌کنید. گاهی نتایج
جدید شما را شگفت‌زده خواهد کرد.

متاسفانه، بیشتر افراد اصال تفکر خالق ندارند یا بهره‌ کمی از آن برده‌اند.
آن‌ها در گوشه امن خود محبوس هستندو سعی می‌کنندبا تکرار رفتار و گفتار
گذشته، شرایط کنونی را حفظ کنند. به همین دلیل امرسون معتقد است که
«ثبات ابلهانه محصول ذهن‌های کوچک است».

فرصت‌های بزرگی برای پیشرفت و موفقیت در دسترس همگان است که
نادیده گرفته می‌شود.
بیایید با روشی کامال جدید به دنیا نگاه کنیم.

 

منابع اصلی خالقیت و حل مسئله

همه افراد خالق هستند. خالقیت ویژگی طبیعی و ذاتی افراد مثبت‌اندیشی
است که عزت‌نفس باالیی دارند. شرکت‌هایی که محیط کاری مثبتی ایجاد
می‌کنند، مدام از سوی کارمندان ایده‌های خوبی دریافت می‌کنند.
مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده خالقیت کدامند؟ اینجا به سه مورد مهم اشاره
می‌کنیم. نخستین عامل تجربیات گذشته است. آنچه در گذشته برای شما
روی داده است، اثر زیادی بر میزان خالقیت‌ شما در زمان حال دارد.

تاثیر گذشته

به نظر می‌رسد افراد خالق به علت سوابقشان خود را بسیار خالق می‌دانند.
ایده‌پردازی امری معمول و طبیعی برای آن‌ها است.
از طرف دیگر، افراد غیرخالق از دوران کودکی در محیط‌های منفی بوده‌اند
که این منفی‌نگری در محیط‌های مختلف کاری ادامه می‌یابد و باعث می‌شود

باور کنند که اصال خالق نیستند. حتی وقتی ایده‌های خوبی دارند که اغلب
چنین نیز است، آن ایده را پس می‌زنند یا نادیده می‌گیرند و معتقدند اگر آن‌ها
ایده‌پرداز باشند، نتایج چندان جالب نخواهد بود.
وقتی برای شرکتی کار می‌کنید که شما را به ارائه ایده‌های جدید تشویق
و ترغیب می‌کند و روسا و همکاران با عالقه و احترام به ایده‌هایتان توجه
می‌کنند، احساس می‌کنید در کارتان خالق‌تر هستید

خلاقیت و حل مسئله

قدرت حال

دومین عامل تعیین‌کننده میزان خالقیت شما، شرایط کنونی‌تان است. آیا به
ارائه ایده‌های جدید در محل کارتان تشویق می‌شوید؟ آیا افراد با هم صمیمی
هستند و ایده‌هایشان را با هم در میان می‌گذارند یا ایده‌هایتان مورد تمسخر و
انتقاد قرار می‌گیرد؟
َن ُکداک« یک شرکت60 میلیارددالریبا 000.140
دردهه 1990« ،ایست‌م
کارمندبود. این شرکت در طول دهه‌های متمادی بر دنیای فیلم دوربین مسلط
َن ُکداک پس از سال‌ها
بود. در آن زمان بود که دانشمندان و محققان ایست‌م
تالش، فرایند جدیدی به نام »عکاسی دیجیتال« را کشف کردند که دیگر
برای عکاسی و چاپ عکس نیازی به فیلم دوربین نداشت. وقتی این کشف به
مدیران ارشد گفته شد، به شدت مورد انتقاد قرار گرفت و روسا به آن‌ها گفتند
»این ایده اصال جالب نیست. کداک یک شرکت فیلم‌سازی است، درحالی‌که
این تکنولوژی نیازی بهفیلم ندارد«.
محققان را به محل کار و آزمایشگاه‌هایشان برگرداندند و گفتند که این
فناوری پیروزمندانهرا فراموش کنند. بقیهماجرا طوالنی است. پس از چند سال
دوربین‌سازان ژاپنی ایدهعکاسی دیجیتال را مطرح کرده و دوربین‌های دیجیتال
را یکی پس از دیگری روانه بازار کردند و کداک به سرعت از بازار محو شد.

 

شخصی که شما میبینید

سومین ِ عامل تعیین‌کننده میزان خالقیت، تصویری است که از خود دارید.
آیا خود را شخصی خالق می‌دانید؟ آیا به نظر خودتان از خالقیت زیادی
برخوردارید یا نه؟ تحقیقات متعدد نشان می‌دهد که 95 درصد افراد استعداد
کار با خالقیت باال را دارند. تحقیقی که توسط هاوارد گاردنر در دانشگاه
هاروارد انجام شد نشان داد که روش‌های تفکر متعددی وجود دارد و هر فرد
حداقل در یک حوزه نابغه است. به این ترتیب، کلید آزادسازی خالقیت این
است که خود را فردی بسیار خالق بدانید.

بازی درونی برای خلاقیت و حل مسئله

تیموتی ِ گالوی در کتاب خود با عنوان »بازی درونی گلف« به ما می‌آموزد
که راه تبدیل شدن به گلف‌بازی بهتر این است که تصور کنید یک گلف‌باز
حرفه‌ای هستیدو طوری بازی کنیدانگار پیش‌تر در مسابقات قهرمانی شرکت
کرده‌اید. تفکر درباره خودتان به عنوان یک گلف‌باز عالی، بازی شما را به
سرعت بهبود می‌بخشد.
به همین ترتیب، یکی از روش‌های افزایش خالقیت این است که خود را
شخص بسیار خالقی بدانید. بارها و بارها به خودتان بگویید: »من یک نابغه
هستم! من یک نابغه هستم! من یک نابغه هستم!«
خود را شخص بسیار خالقی تصور کنید. تصور کنید از خالقیت فراوانی
برخورداریدوهیچ مشکلی در دنیا وجود ندارد که با استفاده از ذهن خالق خود
از عهده حل آن برنیایید. تصور کنید هیچ هدفی وجود ندارد که با ایده‌پردازی
برای تحقق آن قابل‌دستیابی نباشد. تصور کنید هیچ مانعی وجود ندارد که
با ذهن خالق شما قابل برداشتن نباشد و مانند پرتو لیزری که فلز را می‌برد
می‌توانید آن مانع را از میان بردارید.

خبر خوب اینکه همه افراد ذاتا خالق هستند. خالقیت ابزاری است که
در طبیعت بشر نهاده شده تا ضامن بقای او باشد و کمک کند تا از عهده
مشکالت غیرقابل اجتناب و چالش‌های زندگی روزمره برآید. تنها تفاوت
در این است که بعضی افراد از حداکثر خالقیت ذاتی خود استفاده می‌کنند،
درحالی‌که دیگران بهره کمی از آن می‌برند.

خلاقیت و حل مسئله

تمرینهای عملی

1 .بزرگترین هدف زندگی‌تان در حال حاضر را مشخص کنید. این هدف
چیست و انجام فوری چه کاری می‌تواند شما را یک گام به هدفتان نزدیکتر
کند؟
2 .بزرگترین مشکل یا مانعی که میان شما و مهم‌ترین هدفتان قرار دارد
را مشخص کنید. با کدام اقدام فوری می‌توانید مشکل را حل کرده یا مانع را
از میان بردارید؟

برگرفته از بیانات استاد برایان تریسی

پیشنهاد ما به تمامی کسب و کارهای عزیز برای برندینگ، افزایش فروش و افزایش درآمد ثبت کسب و کار در سایت بزرگ آکو بیزینس می‌باشد با ما همراه باشید.

اشتراک گذاری

مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دانلود اپلیکیشن آکو بیزینس نسخه اندروید