آکو بیزینس
آکو بیزینس
17 باور و اعتقاد افراد ثروتمند

17 باور و اعتقاد افراد ثروتمند (قسمت 2)

چه تفاوتهایی بین ثروتمندان و فقرا در نحوه اندیشیدن و باورها وجود دارد؟

باور شماره 10

ثروتمندان دریافتکننده‌هایی عالی هستند.
فقیران دریافتکننده‌هایی ضعیف هستند.
یکی دیگر از مهمترین دلایلی که باعث میشود مردم به ظرفیت کامل مالی نرسند، این است
که مردم گیرنده‌های ضعیفی هستند. ممکن است آنها در دادن خوب باشند و یا خوب نباشند
ولی در گرفتن، بینهایت بد هستند.
دلیل گیرندهگی ضعیف، اول این است که بیشتر مردم حساس بی لیاقتی و بیارزشی میکنند
و این احساس معمولا از شیوه تربیت ما میآید.
دوم اینکه مردم گرفتن را یک کار غلط و بد میدانند و فکر میکنند دادن بهتر از گرفتن است.
این طرز فکری کاملا بیپایه است چون دادن و گرفتن دو روی یک سکه هستند و باید در
توزان کامل باشند.
هروقت خدواند نعمتی یا پولی به شما عطا کرد، هرچقدر هم که کم و ناچیز بود شکرگذار آن
باشید. اگر دریافتکننده خوبی باشید، چیزهای خوب بیشتری به سمت شما میآید.

 

باور شماره 11

دمهای ثروتمند ترجیح میدهند تا براساس دستاوردها به آنها پول پرداخت شود.
آدمهای فقیر ترجیح میدهند تا براساس زمان به آنها پول پرداخت شود.
درآمد ثابت مشکلی ندارد، به شرطی که با توانایی شما برای به دست آوردن آنچه که ارزشش
را دارید، تداخل نکند و معمولا در اینجاست که مشکل به وجود میآید.
فقیران و افراد متوسط ترجیح میدهند یک مستمری و دستمزد ثابتی به آنها پرداخت شود.
آنها نیاز دارند تا خاطر جمع باشند که بدانند دقیقا مقدار معینی پول در زمانی معین در هرماه
دریافت میکنند. آنچه که آنها نمیتوانند تصور کنند، این است که این خاطرجمعی به بهای
سلامتی آنها به دست میآید.
زندگی کردن براساس امنیت خاطر، همان زندگی کردن براساس ترس است. در واقع با این
عمل، میخواهیم بگوییم: میترسم که نتوانم پول کافی را براساس عملکردم به دست آوردم،
بنابراین تنها به میزانی که برای راحتی و زنده ماندن من کافی باشد، پول به دست میآورم.
اما ثروتمندان ترجیح میدهند براساس نتایجی که فراهم میکنند، اگر نشود به مقدار کلی حتی
به مقدار جزئی، به آنها پرداخت شود. معمولا آدمهای ثروتمند کسب و کار خودشان را دارند
و درآمدشان را ترجیح میدهند براساس کمیسیون یا درصدی بدست آوردند.
ثروتمندان (با وجودی که تضمینی وجود ندارد) شریک بودن در سود و وضعیت بازار را به
حقوقهای بالا ترجیح میدهند. ثروتمندان به خودشان و ارزش و تواناییهایشان اعتقاد دارند
در حالی که فقیران اینچنین نیستند.

 

باور شماره 12

روتمندان به «هردو» میاندیشند.
فقیران به «یا این، یا آن» میاندیشند.
ثروتمندان در دنیای برکت و فراوانی زندگی میکنند، اما فقیران در دنیای محدودیتها به سر
میبرند. البته هر دو در دنیای مادی واحدی زندگی میکنند، ولی دیدگاههای آنها متفاوت است.
افراد فقیر و متوسط از جنس کمبودها هستند و معتقدند: فراوانی فقط مربوط به اطراف ماست،
هیچچیز کافی نیست، تو نمیتوانی همه چیز را با هم داشته باشی و…
اما من و کسی که ثروتمند واقعی است معتقد است که هرآنچه را میخواهید میتوانید داشته
باشید.
آیا طالب پول و ثروت هستید یا سلامتی؟ هر دو!
آیا میخواهید روی تجارت و کار تمرکز کنید یا تفریح و سرگرمی؟ هر دو!
آیا طالب شغل خوب هستید یا ارتباط نزدیک با خانواده؟ هر دو!
ادمهای فقیر همیشه یکی را انتخاب میکنند، ولی ثروتمندان هر دو را.
آدمهای ثروتمند میدانند که با کمی خلاقیت میشود تقریبا راهی را برای داشتن بهترین موارد
در هر دو دنیا به دست آورد. از حالا به بعد هروقت با انتخاب این یا آن مواجه شدید، سوالی
که باید از خودتان بپرسید این است: چطور میتوانم هر دو را داشته باشم؟

 

باور شماره 13

آدمهای ثروتمند روی ارزش خالص داراییهایشان تمرکز میکنند
ادمهای فقیر روی درآمد شغلی خودشان تمرکز میکنند.
وقتی صحبت پول میرسد، معمولا مردم میپرسند: چقدر درمیاری؟ به ندرت این سوال را
میشنوید که: ارزش داراییهای شما چقدر است؟
میزان صحیح برای ثروت، ارزش دارایی میباشد، نه درآمد شغلی. همیشه این چنین بوده و
خواهد بود. افراد فقیر فقط به میزان درآمد توجه میکنند.
ارزش دارایی، ارزش مالی هر آنچه است که شما دارید. برای تعیین ارزش دارایی خود هر آنچه
را دارید با هم جمع بزنید. از جمله : نقدینگیها و سرمایهگذاریها، سهام، املاک و…
آدمهای ثروتمند تمایز بزرگ بین درآمد شغلی و ارزش دارایی را میفهمند. درآمد شغلی مهم
است، ولی تنها یکی از چهار عاملی است که ارزش خالص دارایی شما را تعیین میکند. چهار
عاملی که نقش تعیین کننده در ارزش خالص دارایی را دارند عبارتند از: درآمد، پس انداز،
سرمایهگذاری و سادهزیستی.

 

باور شماره 14

آدمهای ثروتمند پولشان را خوب اداره میکنند.
آدمهای فقیر پولشان را بد اداره میکنند.
توماس استانلی در کتاب پرفروش «میلیونر اتاق بعدی» ثروتمندان سرتاسر آمریکای شمالی را
مورد بررسی قرار داده است که آنرا میتوان در یک جمله خلاصه گفت:« ثروتمندان در اداره
کردن پول خودشان ماهر هستند»
افراد ثروتمند لزوما باهوش تر از فقیران نیستند، فقط آنها روش متفاوتی در برخورد با پول دارند.
افراد فقیر به دلیل عدم دانش و یادگیری، یا پولشان را بد اداره میکنند یا اینکه کلا از پول
فرار میکنند. چون فکر میکنند اداره کردن پول آزادی آنها را محدود میکند و آنها را از
محدوده آسایش خارج میسازد.
دوست دارید یک اداره کننده قدرتمند پول باشید، بازار بورس یکی از راههای اداره پول و
افزایش آن است.

 

باور شماره 15

آدمهای ثروتمند پول خود را میدهند تا برای آنها شدیدا کار کند.
ادمهای فقیر شدیدا برای پول خود کار میکنند.
اگر شما نیز مانند بسیاری از مردم باشید، پس با این برنامه بزرگ شدهاید و باید برای درآوردن
پول به شدت کار کرد. با این وجود اگر این گونه تربیت میشدید که مهمتر این است که پول
خودتان را وادار کنید تا برای شما کار کند، خیلی بهتر میشد.
جای تردیدی نیست که تلاش زیاد مهم است، اما تنها تلاش و کار شما را ثروتمند نخواهد
کرد. از کجا این را میدانیم؟ نگاهی به دنیای واقعی بیندازید، میلیونها نه، میلیاردها نفر هستند
که شب و روز به سختی کار میکنند. آیا همه آنها ثروتمند شدهاند؟ نه! آیا عدهای از آنها
ثروتمند هستند؟ نه!
تصور اینکه باید برای ثروتمند شدن سخت کار کرد یک تصور کاذب است.
با حقوق و دستمزد و یا هر پولی که بدست میآورید، چه کار باید کرد تا این پول رشد کند؟
این سوالی است که شما را از سخت کارکردن به سمت هوشمندانه کار کردن حرکت میدهد.
به تجربه من شما باید برای پول خود سخت کار کنید، با این حال، برای ثروتمندان این یک
وضعیت موقتی است و برای افراد فقیر این یک وضعیت دائمی.
ثروتمندان میدانند که هرچه پولشان سختتر برای آنها کار کند، خودشان نیاز به کار کمتری
دارند. به یاد داشته باشید که پول انرژی است. بسیاری از مردم انرژی خود را میگذارند و انرژی
پول را برمیدارند. مردمی که در زمینه استقلال مالی پیشرفت میکنند، آموختهاند که چگونه
سرمایهگذاری با انرژی و کار را با اشکال دیگر انرژی جایگزین کنند. (مانند نیروی افراد دیگر،
سیستمهای تجاری, استفاده از تکنولوژیهای جدید و…)

 

باور شماره 16

آدمهای ثروتمند برخلاف ترسی که دارند دست به عمل میزنند.
آدمهای فقیر به ترس اجازه میدهند که متوقفشان کند.
یک اصل مهم است که میگوید: افکار باعث بروز احساسات، احساسات باعث بروز اعمال و
اعمال منجر به بروز نتایج میشوند.
میلیونها نفر از مردم در مورد ثروتمند شدن فقط فکر میکنند و هزاران هزار نفر ثروتمندشدن
را تجسم، تصور و یا مراقبه میکنند. تجسمها و تصورها و مدیتیشن، ابزارهای جالبی هستند
اما تا آنجا که به شما میتوانم بگویم، هیچکدام از آنها سرخود پولی واقعی را به دنیای حقیقی
شما نخواهند آورد. در دنیای واقعی باید دست به اقدام بزنیم، چقدر اقدام اینقدر مهم است؟
اجازه دهید به فرایند تجلی دادن خواستهها برگردیم. به افکار و احساسات نگاه کنید، آیا انها
بخشی از دنیای درونی هستند یا دنیای بیرونی؟ دنیای بیرونی.
حالا به نتایج نگاه کنیم. آیا آنها بخشی از دنیای درونی هستند یا دنیای بیرونی؟ دنیای بیرونی.
پس اقدام و عمل در واقع «پلی» است بین دنیای درون و دنیای بیرون.
پس اگر اقدام اینقدر مهم است، چه عاملی از دست زدن به اقدامات که میدانیم به انجام آنها
نیازمندیم جلوگیری میکند؟ ترس، شک و اضطراب بزرگترین موانع نه تنها برسر راه موفقیت
بلکه بر سر راه شادی و نشاط است. بنابراین، یکی از بزرگترین اختلافات بین ثروتمندان و
فقیران این است که آدمهای ثروتمند علیرغم ترسی که دارند تمایل به عمل کردن نیز دارند
اما فقیران اجازه میدهند که ترس و شک و اضطراب آنها را متوقف کنند.

 

باور شماره 17

آدمهای ثروتمند همیشه در حال رشد کردن و یادگرفتن هستند.
آدمهای فقیر فکر میکنند که همه موارد را میدانند.
یکی از خطرناکترین جملات در سر راه موفقیت این است: من آن را میدانم.
صراحتا بگویم: اگر واقعا ثروتمند و شاد نیستید، فرصت خوبی هنوز هست که در مورد پول،
موفقیت و زندگی اطلاعاتی به دست آورید. این جمله معروف و مهم را فراموش نکنید که اگر
آنطور که دوست دارید موفق باشید، موفق نیستید، موردی وجود دارد که از آن اطلاع ندارید و
باید یاد بگیرید.
آنچه نیاز دارید این است که راههای جدید را بشناسید و یاد بگیرید، به همین دلیل است که
من این فایل را تهیه کردم و به رایگان در اختیار شما قرار دادم. هدف من این بود که یک
سری باورهای جدید و تازه را در شما ایجاد کنم تا اعمال شما تغییر کند و نتایج بهتری بگیرید.
ادامه رشد و یادگیری برای موفقیت ضروری است.
فیزیکدانها اتفاق نظر دارند که هیچ عاملی در دنیا ساکن نیست، هر تکهای از این کائنات
همواره در حال تغییر و تحول است. حتی سنگ و فلز سخت که به چشم شما ساکن و بدون
تغییر میرسد، در حال تغییری است که به چشم نمیتوانید ببینید.
هر گیاهی را که میخواهید در نظر بگیرید، اگر رشد نکند، به زودی میخشکد. همین هم در
مورد انسانها و موجودات زنده دیگر صدق میکند.

 

تغییر یک جزء لاینفک در کائنات است پس تا دیر نشده و مجبور به تغییر
نشدهاید، خودتان را برای بهبود زندگیتان تغییر دهید.

قسمت دوم و پایانی 

قسمت اول 17 باور و اعتقاد افراد ثروتمند

خلاصهای از کتاب: اسرار ذهن ثروتمند
(تیهارو اکر)

پیشنهاد ما به تمامی کسب و کارهای عزیز برای برندینگ، افزایش فروش و افزایش درآمد ثبت کسب و کار در سایت بزرگ آکو بیزینس می‌باشد با ما همراه باشید.

 

اشتراک گذاری

مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دانلود اپلیکیشن آکو بیزینس نسخه اندروید