آکو بیزینس
آکو بیزینس
به آینده بروید و به عقب نگاه کنید

به آینده بروید و به عقب نگاه کنید

به آینده بروید و به عقب نگاه کنید مهمترین و ارزشمندترین کاری که در هر حوزه یا تخصصی انجام میدهید،
چیست؟ تفکر! توانایی تفکر شفاف درباره کاری که انجام میدهید و روش
انجام آن بیش از هر اقدامی بر نتایج شما در آینده اثر میگذارد.

حوزههایی در کار وجود دارد که تفکر آهسته در آنها برای داشتن بهترین
عملکرد حیاتی است.

هر روز سی دقیقه یا بیشتر را به مرور اهداف، برنامهها و پیشرفتتان
اختصاص دهید. بهترین زمان انجام این کار ابتدای روز است. زمانی را به
تفکر، برنامهریزی، رویاپردازی و خالقیت اختصاص دهید. همه مدیران
استثنایی و مردان و زنان بسیار کارآمد هر روز قبل از شروع کار، زمانی را به
تفکر دقیق درباره کاری که قرار است انجام دهند، اختصاص میدهند. باید
قبل از هر اقدام، درباره کاری که قرار است انجام دهید، مطالعه کنید، مرور
کنید، تامل کنید و بیندیشید.

 

من در طول سالها، صدها زندگینامه درباره مردان و زنان موفق در همه
حوزهها خواندهام. فرایند مشترکی که در همه این زندگینامهها کشف کردم
این بود که بزرگی واقعی فقط با تامل، نگاه به گذشته، تنهایی و تفکر حاصل
میشود. فقط زمانی به بزرگی دست مییابید که به طور منظم زمانی را به
تفکر درباره اینکه که هستید، چه میخواهید و بهترین راه دستیابی به آن
اختصاص دهید.

زمانی را به ارزیابی زندگی و فعالیتهای خود در گسترهای بزرگتر اختصاص
دهید. به این بیندیشید که امروز کجا هستید و میخواهید پنج سال دیگر کجا
باشید. به کارهایی که امروز انجام میدهید فکر کنید و ببینید کدام یک از
آنها بیشترین اثر را بر آیندهتان دارد. این روش تفکر به شما امکان میدهد تا
زمان خود را بسیار بهتر از آنچه در این شرایط تصور میکردید، مدیریت کنید.
گاهی فقط یک ایده خوب که در یک دوره تنهایی و تامل به دست میآورید،
میتواند ماهها و حتی سالها از کار سخت شما بکاهد.

به آینده بروید و به عقب نگاه کنید

 

چشم‌انداز بلندمدت

دکتر ادوارد بن فیلد از دانشگاه هاروارد بیش از پنجاه سال درباره نگرش
و رفتار افراد بسیار موفق در آمریکا و در سرتاسر دنیا تحقیق کرده است. به
نظر او یک ویژگی خاص، وجه تمایز افراد موفق از افراد ناموفق است که
آن را «چشمانداز بلندمدت» مینامد. بنفیلد دریافت که افراد موفق زمانی
را به تفکر درباره آینده دور و اغلب 10 تا 20 سال آینده اختصاص میدهند
و دقیقا مشخص میکنند که میخواهند در آن زمان در زندگی و کار خود
به چه جایگاهی رسیده باشند. سپس به زمان حال باز میگردند و اطمینان
حاصل میکنند که هر کاری که در حال حاضر انجام میدهند با جایگاهی که
میخواهند در آینده بدان دست یابند، سازگار است.

این نیز تکنیک قدرتمندی است که میتوانید از آن استفاده کنید. برای یک،
دو یا سه سال آینده برنامهریزی کنید و تصور کنید که زندگیتان از هر نظر در
شرایط ایدهآل قرار دارد. تصویر ذهنی شفافی از شرایط کاری خود در حالت
ایدهآل ترسیم کنید. از این نقطه برتر در آینده، نگاهی به خودتان بیندازید و
شرایط زندگی و کار ایدهآل خود را توصیف کنید. سپس از خود بپرسید که آیا
کاری که در حال حاضر انجام میدهید با خلق آینده ایدهآلتان سازگاری دارد.

از آن نقطه برتر در آینده، نگاهی به گذشته خود یعنی جایی که اکنون
قرار دارید، بیندازید و گامهایی که باید برای رسیدن به آن جایگاه مطلوب
بردارید را مشخص کنید. این تفکر معکوس از آینده به گذشته روش بسیاری
از مدیران برتر است.

 

در زمان حال تصمیمات بهتری اتخاذ کنید

برای مثال، دختر جوانی تصمیم میگیرد که در بزرگسالی در کارش بسیار
موفق باشد. او با داشتن این چشمانداز بلندمدت در ذهن، ساعات زیادی
درس میخواند تا در دبیرستان نمرات خوبی بگیرد و بتواند به دانشگاه خوبی
برود. در دانشگاه نسبت به همسن و سالهای خود کالسها و درسهای
سختتری را بر میدارد تا هر چه زودتر با نمراتی در حد شاگرد اول کالس
فارغالتحصیل شود.

در نتیجه سالها کار و مطالعه سخت و صرفنظر کردن از لذت آنی
مهمانیها، ورزشها و زندگی اجتماعی، با درجهای عالی از یک دانشگاه
معتبر فارغالتحصیل میشود و به استخدام شرکت بزرگی در میآید. در آنجا
فرصت دارد که نسبت به همکالسیهایی که اصال به آینده فکر نکردهاند،
حقوق بیشتری دریافت کند و سریعتر ارتقا بگیرد.

وقتی به روشنی میدانید که در زمانی مشخص در آینده چه جایگاهی

را میخواهید، در زمان حال تصمیمات بهتری میگیرید. قانون این است
که چشمانداز بلندمدت تصمیمگیری کوتاهمدت را بهبود میبخشد. حتما این
ضربالمثل را شنیدهاید که «اگر ندانید به کجا میروید، هیچ جاده اشتباهی
وجود ندارد».

عادت تعیین چشمانداز بلندمدت بسیار قدرتمند است. با برنامهریزی برای
آینده و نگاه کردن به عقب و به زمان حال، همیشه گامهایی که باید بردارید
و اشتباهاتی که باید از آنها اجتناب کنید را خواهید دید. این تمرین به شما
کمک میکند تا ارزشهایتان را مشخص کنید. این کار ابزاری درونی را در
اختیار شما قرار میدهد که زمان و فعالیتهایتان را سازماندهی کنید تا کاری
که امروز انجام میدهید شما را در مسیر خلق آینده ایدهآلتان قرار دهد.

به آینده بروید و به عقب نگاه کنید

 

برای اجرای تکنیکهای مدیریت زمان آماده شوید

اگر به سوی مقصد مطلوب خود حرکت نکرده باشید، تمایلی برای زودتر
رسیدن به آن ندارید. اگر در مسیری که خودتان تعیین کردهاید، حرکت
نکنید، هرگز نمیتوانید زمان خود را به گونهای مدیریت کنید که سرعت
موفقیتهایتان را افزایش دهد.

وقتی استراتژیها و تاکتیکهای مدیریت زمان بدون چشماندازی شفاف از
آینده به کار گرفته شوند، شما را به مقصدی میبرند که هیچ جذابیتی برایتان
ندارد و فقط سریعتر به آن میرسید.

وقتی ارزشها، چشمانداز و ماموریت مشخصی برای زندگی و کار خود داشته
باشید و بدانید میخواهید به چه چیزی دست یابید و بهترین راه دستیابی به
آن چیست، آن وقت و فقط آن وقت است که میتوانید از بعضی تکنیکهای
قدرتمند مدیریت زمان که در دسترستان است، استفاده کنید.

به آینده بروید و به عقب نگاه کنید

 

برگرفته از بیانات و کتاب های استاد برایان تریسی

مقاله پیشنهادی ما به شما همراهان عزیز ارزش هایتان را مشخص کنید

پیشنهاد ما به تمامی کسب و کارهای عزیز برای برندینگ، افزایش فروش و افزایش درآمد ثبت کسب و کار در سایت بزرگ آکو بیزینس می‌باشد با ما همراه باشید.

 

 

اشتراک گذاری

مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دانلود اپلیکیشن آکو بیزینس نسخه اندروید