آکو بیزینس
آکو بیزینس
اولویتهای شفافی تعیین کنید

اولویتهای شفافی تعیین کنید

من بیش از 30 سال به مطالعه مدیریت زمان پرداختم، صدها کتاب و مقاله
پیرامون این موضوع خواندم، به تعداد بیشماری برنامه صوتی گوش دادم و
در همایش های فراوانی شرکت کردم. با استفاده از ایده هایی که در این مسیر
جمعآوری کردم، کتابهای خودم در حوزه مدیریت زمان را نوشتم که در
سرتاسر دنیا بسیار پرفروش هستند، برنامه های آموزشی صوتی و تصویری
فراوانی تولید کردم و سمینارها و کارگاه های مدیریت زمان را در همه جای
دنیا برگزار کردم.اولویتهای شفافی تعیین کنید

آنچه از این تلاش ها دریافتهام بسیار ساده است: همه هدف مدیریت زمان
این است که موضوعات فرعی را کنار گذاشته و به شما کمک کند تا مهمترین
وظیفه خود در لحظه را مشخص کنید و سپس ابزارها و تکنیک هایی در
اختیارتان قرار دهد تا فورا شروع به انجام آن کنید و آنقدر بر آن کار کنید
تا کامل شود.

اصل پارتو

در سال 1985 ،اقتصاددان ایتالیایی »ویلفردو پارتو« به این نتیجه رسید که
قانون 80/20 را میتوان در مورد پول، دارایی و انباشت ثروت در هر جامعهای
به کار برد. او پس از سالها تحقیق به این نتیجه رسید که 20 درصد افراد
و خانوادهها که «اقلیت مهم» نامیده میشدند، 80 درصد ثروت و سرمایه
سرتاسر اروپا را در اختیار داشتند.
به نظر میرسد که قانون 80/20 تقریبا در همه حوزههای کاری،
به خصوص در مورد وظایف و مسئولیتها کاربرد دارد. یعنی 20 درصد کاری
که انجام میدهید، تعیینکننده 80 درصد ارزش کارتان است. به عقیده پیتر
دراکر این نسبت تقریبا 10 به 90 است. گاهی 10 درصد کاری که انجام
میدهید تعیینکننده 90 درصد ارزش کار است.
وقتی روز خود را با فهرستی از وظایف و مسئولیتها آغاز میکنید، قبل
از شروع کار، فهرست را به سرعت مرور کرده و 20 کار مهمی که بیش از
همه در دستیابی به مهمترین اهداف کلی و جزئی کمک میکنند را انتخاب
کنید. اگر در یک روز 10 کار برای انجام دادن داشته باشید، دو مورد، بیش از
مجموع بقیه کارها اهمیت دارد.
توانایی شما در تعیین دقیق آن دو مورد و کار روی آن‌‌ها، تا حد زیادی
تعیینکننده موفقیت شغلیتان است.

 

خود را تحت فشار بگذارید

در اینجا به تکنیک دیگری برای تعیین اولویتها اشاره میکنم: فهرست
کارهای روزانه خود را تهیه کنید و سپس از خودتان بپرسید «اگر از من
بخواهند یک ماه دور از شهرم باشم، از فردا باید کدامیک از کارهای این
فهرست را انجام دهم تا مطمئن شوم که قبل از رفتنم انجام شدهاند؟»
بزرگترین دشمن مدیریت زمان و بهرهوری فردی در دنیای امروز «بزرگ
جلوه دادن موارد کوچک است». از آن جا که هر فردی تمایلی طبیعی
برای حرکت در مسیری با کمترین مشکل و رسیدن به گوشه امن دارد،
بسیار معمول و طبیعی است که افراد در ابتدای روز کارشان را با وظایف و
فعالیتهای کوچک، آسان، مفرح، لذتبخش و معموال بیاهمیت آغاز کنند.
اما متاسفانه هر کاری را که در ابتدای روز انجام دهید، به سرعت به الگویی
تبدیل میشود که در ساعات بعدی روز هم از آن پیروی میکنید. شاید در
انتهای روز ببینید که همه زمان خود را صرف کارهای کوچک و بیاهمیت
کردهاید و هیچ کار ارزشمندی انجام ندادهاید.

اولویتهای شفافی تعیین کنید

 

کارهای مهمتر را انجام دهید

تکنیک دیگری که میتوانید از آن استفاده کنید این است که تصور کنید
صبح شنبه سر کار آمدهاید و رئیس با مشکلی بزرگ سراغتان میآید. او اخیرا
جایزهای برای یک سفر دو نفره کامال رایگان با پرواز درجه اول، به یک
شهر خوب برنده شده است. مشکلش این است که آنقدر پرمشغله است که
نمیتواند از این جایزه استفاده کند، اما مهلت استفاده از جایزه در حال اتمام
است. باید همین فردا به سفر برود و از آن استفاده کند. رئیس به شما پیشنهاد
معاملهای را میدهد. اگر تا آخر وقت اداری روز شنبه همه کارهای مهمتان
را انجام داده باشید، این جایزه کامال رایگان را به شما و همسرتان میدهد.

اگر چنین مشوق و انگیزهای داشته باشید، چه میکنید؟ حتما از حجم زیاد
کارهایی که باید تا آخر آن روز انجام دهید، متحیر میشوید. مطمئنا 20 درصد
از کارهای مهمی که برای طول هفته برنامهریزی کردهاید را انجام میدهید.
با داشتن چنین مشوقی، حتی یک دقیقه هم دست از کار نمیکشید. مطمئنا
هیچ وقتی برای گفتگوهای بیهوده با همکارانتان نخواهید داشت. کارتان را
زود شروع میکنید، حتی در وقتهای استراحت و ناهار هم کار میکنید، با
دقت کامل بر انجام مهمترین کارها و خالی کردن میز کارتان تمرکز میکنید.
یکشبه یکی از بهرهورترین افراد سازمان میشوید.
این یکی از بهترین تمرینهایی است که میتوانید انجام دهید و این حقیقت
را نشان میدهد که کارایی و اثربخشی شما تا حد زیادی انتخابی است. اگر
مشوق کافی داشته باشید، از میزان بهرهوری خود در عرض چند دقیقه تعجب
خواهید کرد. اگر مشوق کافی داشته باشید و تصمیم جدی گرفته باشید، تقریبا
به سرعت میتوانید به یکی از ارزشمندترین افراد سازمان تبدیل شوید.

اولویتهای شفافی تعیین کنید

 

قانون سه

مطمئنا این کتاب به خاطر پرداختن به این اصل، ارزش خریدن و خواندن
را دارد. این قانون بر پایه موارد فوقالعادهای است که در طول سالها و به
واسطه کار با هزاران مدیر و صاحب کسبوکار کشف کردهام. محتوایش
این است که مهم نیست در طول هفته یا ماه چه کارهای مختلفی انجام
میدهید، اما فقط سه کار یا فعالیت وجود دارد که تعیینکننده 90 درصد
ارزش و سهم شما در بهبود کسبوکار است.

اگر فهرستی از همه کارهایی که در طول ماه انجام میدهید تهیه کنید،
20 ،30 یا حتی 40 کار و وظیفه مختلف را شامل میشود. اما اگر آن
فهرست را به دقت و مورد به مورد مرور کنید، خواهید دید که فقط سه

مورد در کل فهرست، تعیینکننده 90 درصد ارزش شما برای کسبوکارتان
است.
«سه کار مهم» خود را چگونه تعیین میکنید؟ ساده است. فهرستی از همه
کارها و وظایف خود از روز اول تا آخر ماه و در طول سال تهیه کنید. سپس
به این سه سوال جادویی پاسخ دهید:

1 .اگر فقط بتوانم در طول روز یکی از کارهای این فهرست را انجام
دهم، کدام کار بیشترین ارزش را برای کسبوکارم دارد؟ مهمترین کار
شما )همانی که بزرگترین کمک را به کسبوکارتان میکند( خودش را به
شما نشان خواهد داد. معموال این کار به همان اندازه که برای اطرافیان واضح
است، برای شما هم واضح خواهد بود. دور آن خط بکشید.

2 .اگر فقط بتوانم دو مورد از این فهرست را در طول روز انجام دهم،
دومین کاری که بیشترین کمک را به کسبوکارم میکند، کدام است؟
معموال این مورد هم خودش را به شما نشان میدهد. شاید به کمی تفکر
بیشتر نیاز داشته باشد، اما اغلب مشخص و واضح است.

3 .اگر فقط بتوانم سه مورد از این فهرست را در طول روز انجام دهم،
سومین کاری که بیشترین کمک را به کسبوکارم میکند، کدام است؟
وقتی پاسخهای خود را تحلیل کنید، به وضوح میبینید که فقط انجام آن سه
کار، تعیینکننده کل ارزش کاریتان است. شروع و اتمام این کارها مهمتر از
هر کار دیگری است.
نکته مهم آن است که اگر پاسخ این سه سوال را ندانید، کامال به دردسر

میافتید و در خطر تلف کردن وقت و زندگی خود در محل کار هستید. اگر
پاسخ این سواالت جادویی را ندانید، همیشه به انجام کارهای کمارزش و
بیارزش مشغول میشوید.
اگر به هر دلیلی ابهام داشتید، نزد رئیستان بروید. از او بپرسید که فکر
میکند سه کار مهمی که باید انجام دهید تا ارزشمندترین کمک را به کارتان
کرده باشید، کداماند؟ این سوال را از همکاران بپرسید. از همسرتان هم
بپرسید. اما هر کاری که انجام میدهید، باید بتوانید به این سه سوال پاسخ
دهید.

اولویتهای شفافی تعیین کنید

 

آن را برای دیگران هم مشخص کنید

وقتی سه کار مهم خود را به وضوح مشخص کردید، به همه افراد زیردستتان
هم کمک کنید تا آنها هم سه کار مهمشان را مشخص کنند. هیچ لطف
و سخاوتی بهتر از این نیست که به کارمندان خود کمک کنید تا مهمترین
کارهایشان را مشخص کنند و ارزشمندترین همکاری را با کسبوکارتان
داشته باشند.
در بخش یا سازمانی که مدیریت خوبی داشته باشد، کارمندان مهمترین و
ارزشمندترین کارها را به خوبی میشناسند. درعینحال، هر کارمند باید سه
کار بزرگ کارمندان دیگر را هم بشناسد. هر کس در تمام طول روز و هر روز
باید به تنهایی و با دیگران کار کند تا یکی از آن سه کار بزرگ یا همه آنها
را انجام دهد.
افرادی که تحت تسلط »تفکر سریع« قرار دارند، به طور طبیعی در لحظه،
به تقاضا و فشارها، واکنش و پاسخ میدهند. آنها مدام تغییر جهت میدهند
و از مسیر انجام مهمترین کارهایشان دور میشوند، اما این روش برای شما
مفید نیست.

قبل از شروع کار، زمانی را به تفکر آهسته اختصاص دهید، مهمترین
کارتان را انتخاب کنید، سپس کار روی آن را شروع کنید و هر کار دیگری
را کنار بگذارید.

اولویتهای شفافی تعیین کنید

 

برگرفته از بیانات و کتاب های استاد برایان تریسی

پیشنهاد ما به تمامی کسب و کارهای عزیز برای برندینگ، افزایش فروش و افزایش درآمد ثبت کسب و کار در سایت بزرگ آکو بیزینس می‌باشد_با ما همراه باشید.

اشتراک گذاری

مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دانلود اپلیکیشن آکو بیزینس نسخه اندروید